ਸਾਡੇ ਹੀਲਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ

ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਤਾਰਾ ਬਾਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੱਬਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਰੇਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ!

Text us at: 1-236-412-1276 (Canada Only)